Stanovy spolku fyzických a právnických osob
Drobné památky severních Čech z.s.

Část I.
OBECNÁ USTANOVENÍ

čl. 1
Obsah a cíl

 1. Spolek Drobné památky severních Čech z. s. (dále jen "spolek") je dobrovolná, nevládní a nezisková organizace sdružující fyzické a právnické osoby, jejichž cílem je zmapování, dokumentace, ochrana a obnova místního kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a krajiny.

čl. 2
Identifikace sdružení

 1. Název spolku: Drobné památky severních Čech z.s.
 2. Sídlo spolku: Náměstí T. G. Masaryka 169, 470 01 Česká Lípa
 3. Působnost: v rámci Libereckého, Ústeckého a Středočeského kraje

čl. 3
Předmět činnosti

 1. Spolek vyvíjí činnost směřující k řešení problematiky kulturního a přírodního bohatství, zejména:
  1. zapojování občanské společnosti do této problematiky
  2. zmapování a dokumentace kulturního a přírodního dědictví v dané oblasti za spolupráce památkové péče a ochránců přírody
  3. poradenská, konzultační a informační činnost
  4. získávání informací o zdrojích finančních prostředků
  5. získávání finančních zdrojů na obnovu pomocí dotací, příspěvků a darů
  6. pořádání seminářů, pracovních setkání a školení
  7. publikační činnost a spolupráce s médii
  8. rozvíjení mezinárodní spolupráce
  9. obnova a ochrana památek


Část II.
ČLENSTVÍ A PODMÍNKY ČLENSTVÍ VE SPOLKU

čl. 4
Vznik a zánik členství

 1. Členem spolku se může stát kterákoli fyzická a právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov spolku a s cíli a podá písemnou přihlášku výkonné radě.
 2. Členství vznikne na základě rozhodnutí výkonné rady.
 3. Členství zaniká rozhodnutím výkonné rady:
  1. na základě vlastní žádosti člena
  2. pro hrubé porušení stanov
  3. úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby
  4. nezaplacením členského příspěvku do konce měsíce března roku na který je členský příspěvek placen

čl. 5
Práva členů spolku

 1. Základními právy členů spolku je zejména:
  1. účastnit se činnosti spolku, volit a být volen do orgánů spolku
  2. navrhovat konkrétní akce a aktivity spolku
  3. realizovat prostřednictvím akcí a aktivit spolku své zájmy a záměry, pokud budou v souladu se zájmy a záměry spolku
  4. nahlížet do účetních dokladů a být pravidelně informován o správě majetku spolku
  5. při hlasování valné hromady má právo jednoho hlasu

čl. 6
Povinnosti členů spolku

 1. Základními povinnostmi členů spolku je zejména:
  1. dodržovat stanovy spolkua rozhodnutí výkonné rady či valné hromady
  2. vykonávat svěřené funkce v orgánech spolku
  3. propagovat a prosazovat zájmy spolku mezi občany, ve vztahu k orgánům státní správy, podnikatelským subjektům, občanským iniciativám a dalším třetím osobám
 2. Povinnosti členů sdružení mohou být u jednotlivých akcí a aktivit dále upraveny na základě rozhodnutí výkonné rady a valné hromady.


Část III.
ORGÁNY SPOLKU

čl. 7
Vymezení orgánů spolku

 1. Orgány spolku jsou:
  1. valná hromada
  2. výkonná rada
  3. předseda spolku
  4. místopředseda spolku
  5. kontrolní komise spolku

čl. 8
Valná hromada

 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem spolku. Každý člen spolku má při hlasování valné hromady jeden hlas.
 2. Do působnosti valné hromady patří zejména:
  1. přijímat, měnit a doplňovat stanovy spolku
  2. potvrzovat rozhodnutí výkonné rady
  3. rozhodovat o výši, termínu a způsobu úhrady členských příspěvků
  4. volit a odvolávat členy výkonné rady a kontrolní komisi spolku a kontrolovat jejich činnost
  5. schvalovat roční rozpočet spolku a roční účetní uzávěrku a rozhodovat o použití volných finančních prostředků
  6. rozhodovat o nabytí a převodu majetku a o jeho využití
  7. schvalovat jednotlivé akce a aktivity spolku
  8. schvalovat případnou spolupráci třetích osob na realizaci akcí a aktivit spolku
  9. volit ze zvolených členů výkonné rady tajnou písemnou volbou předsedu, dva místopředsedy a hospodáře spolku na dobu 1 roku
  10. odvolávat předsedu, místopředsedy a hospodáře spolku
 3. Valnou hromadu svolává výkonná rada jedenkrát za 12 měsíců.
 4. Valnou hromadu svolává výkonná rada nejpozději do 1 měsíce, požádá-li o to písemně nadpoloviční většina členů sdružení.
 5. Z jednání musí být pořízen zápis do kterého má nárok nahlédnout každý člen valné hromady.
 6. Valná hromada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů sdružení. Pokud svolaná Valná hromada není usnášeníschopná, svolá pozvánkou odeslanou do 15 dnů od termínu původní valné hromady výkonná rada náhradní valnou hromadu, která se musí konat nejpozději do 42 dnů ode dne, kdy se konala původní valná hromada. Tato náhradní valná hromada je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 7. Platného rozhodnutí je dosaženo souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů spolku.

čl. 9
Výkonná rada

 1. Výkonná rada řídí činnost spolku tak, aby byly zajištěny cíle a poslání spolku.
 2. Výkonná rada má maximálně 7 členů, nejméně však 6 členů a je volena na dobu jednoho roku. V případě odstoupení člena výkonné rady, může být kooptován jeho nástupce, kterého musí potvrdit nejbližší valná hromada.
 3. Výkonnou radu svolává předseda, dle aktuální potřeby, nejméně však jedenkrát za rok.
 4. Schvaluje směrnice hospodaření a rozhoduje o uvolnění finanční podpory na projekt, který byl výkonnou radou vybrán.
 5. Je povinna zabývat se podněty a návrhy členů a pravidelně je pololetně informovat o činnosti spolku.

čl. 10
Předseda výkonné rady

 1. Předseda VR je statutárním zástupcem spolku. Jedná navenek jménem spolku.
 2. Předsedu VR volí valná hromada na dobu 1 roku. Tento orgán spolku jej rovněž odvolává.
 3. Do věcné působnosti předsedy VR patří zejména:
  1. svolávat valnou hromadu a výkonnou radu
  2. je povinen svolat členy VR do 1 měsíce, pokud o to aspoň jeden z nich požádá
  3. jednat jménem spolku s třetími osobami a podepisovat s tím související písemnosti za spolek
  4. zajišťovat vedení účetnictví spolku, zodpovídá za majetek a hospodaření spolku
  5. organizovat práce při zániku spolku

čl. 11
Místopředseda výkonné rady

 1. Místopředseda VR plní funkci předsedy v jeho nepřítomnosti, v jiných případech pouze na základě písemného pověření předsedy spolku.
 2. V době nepřítomnosti je zastupován jím pověřeným členem Výkonné rady.

čl. 12
Hospodář spolku

 1. Řídí hospodářskou a finanční agendu spolku.
 2. Zabývá se hospodařením, správou majetku, kontrolou účelného vynakládání finančních prostředků a jiného majetku spolku.
 3. Navrhuje směrnice hospodaření a předkládá je ke schválení VR.
 4. Předkládá valné hromadě zprávu o hospodaření za minulé období.

čl. 13
Kontrolní komise spolku

 1. Kontrolní komise spolku je kontrolním orgánem spolku, který odpovídá za svoji činnost valné hromadě.
 2. Členové kontrolní komise si volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.
 3. Členové kontrolní komise nemohou být zároveň členy jiných orgánů spolku mimo pracovní skupinu.
 4. Kontrolní komise je usnášeníschopná při účasti nadpoloviční většiny svých členů. Usnesení přijímá schválením nadpoloviční většinou přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 5. Kontrolní komise ve své činnosti provádí zejména:
  1. dohled nad dodržováním stanov a obecně závazných předpisů v činnosti spolku
  2. prověřování stížností a oznámení
  3. zpracování návrhů opatření k nápravě zjištěných nedostatků
  4. kontrolu plnění úkolů z usnesení valné hromady a výkonné rady
  5. kontrolu hospodaření, účtů a majetku spolku
  6. nejpozději k 31.3. příslušného roku zpracování a předání písemné zprávy o výsledku kontroly hospodaření spolku za rok předchozí do zasedání výkonné rady spolku
 6. Kontrolní komise je tříčlenná a je volena na dobu 1 roku.
 7. Členové VR jsou povinni poskytnout členům kontrolní komise potřebné informace.


Část IV.
PRAVIDLA HOSPODAŘENÍ

čl. 14
Majetek spolku

 1. Majetek spolku činí roční členské příspěvky, dotace, dary, odkazy, granty, příjmy z činností při naplňování cílů spolku, výnosy majetku i jiné formy příjmů.


Část V.
ZÁNIK SPOLKU

čl. 15
Spolek zaniká

 1. Spolek zaniká rozhodnutím valné hromady o rozpuštění nebo sloučení s jinou organizací a to rozhodnutím 2/3 většiny přítomných členů valné hromady.
 2. Valná hromada rozhodne o způsobu majetkového vypořádání v souladu s platnými právními předpisy.
 3. Při zániku organizace jmenuje valná hromada likvidátora, který zabezpečí majetkové a právní vyrovnání všech závazků a pohledávek. V případě likvidačního přebytku rozhodne valná hromada o jeho vynaložení.


Část VI.
ZMĚNY STANOV

čl. 16
Pravidla změn stanov

 1. Stanovy spolku lze doplňovat a měnit pouze usnesením valné hromady.
 2. Návrhy a změny nebo doplnění stanov vyžadují písemnou formou a musí být zaslány předsedovi VR a předány 7 dní před zahájením zasedání valné hromady.
 3. Po změně nebo doplnění stanov předseda spolku do 15ti kalendářních dnů ode dne schválení dodatku požádá o registraci změny MV ČR.