Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Horkách u Dubé

 

Historie a popis kaple

Kaple je velmi významnou barokní sakrální památkou, zapsanou ve státním seznamu chráněných památek. Tato typická venkovská sakrální stavba z 18. století je důležitým urbanistickým prvkem původně hospodářské obce Horky. Nachází se v samotném centru obce, které představuje jedinečný soubor velice dobře zachovaných a udržovaných venkovských staveb v ypickém uspořádání a s téměř neporušenou lokalizací.
Kaple byla až do roku 1974 historickým majetkem obce Horky, poté byla tehdejším Městským národním výborem Dubá prodána do soukromých rukou. V soukromém majetku byla až do roku 2004, kdy ji majitel na doporučení našeho občanského sdružení prodal za symbolickou cenu 100 Kč zpět do vlastnictví města Dubé. Sdružení si poté kapli od města dlouhodobě pronajalo a bude se podílet na její záchraně. Společně s městem Dubá bude hledat prostředky na opravu kaple, bude ji bezplatně udržovat a využívat k různým kulturním i iným aktivitám, které by sloužily i místním obyvatelům.

Stav kaple v roce 2004

Krytina sedlové střechy byla dožilá, na mnoha místech poškozená a částečně chyběla. Vlivem toho došlo k zatékání do krovu a k poškození některých jeho prvků. K zabránění další devastace bylo nutné krovovou vazbu opravit protézováním nebo výměnou celých prvků a střechu pokrýt novou krytinou. Opravit bylo nutno i stolici polygonální věžičky, nově oplechovat její cibulovou báň a doplnit a vyměnit pobití jejích stran dřevěným šindelem.

Obnova kaple

Práce provedené v roce 2005

V roce 2005 jsme na opravu kaple získali 150 000 Kč od Krajského úřadu Libereckého kraje a dalších 50 000 Kč věnovalo Město Dubá.

Ve druhé polovině roku 2005 byla opatrně sejmuta a přetříděna bobrovková krytina a tesařsky byl opraven krov. Dále bylo obnoveno oplechování věžičky a osazen nový kovaný kříž. Doplněny byly také drobné dřevěné šindele na bocích věžičky. Po dokončení oprav byla střecha opět pokryta původními taškami, které byly doplněny o jiné, druhotně použité.

Práce provedené v roce 2006

V roce 2006 byl v hrubé podobě obnoven celkový vnější plášť kaple. Dožilé omítky byly sejmuty a nahozeny nové jednovrstvé vápenné hlazené dřevem. Staticky bylo zajištěno vyklánějící se západní průčelí. Kamenicky byly opraveny zdobné prvky štítu. Na náklady obyvatel obce byla vyrobena a osazena nová okna a dveře. Nepodařilo se dokončit opravu soklu a fasádní nátěr.

Práce provedené v roce 2007

Kompletně byla dokončena oprava exteriéru kaple. Bobrovkami byl pokryt štít západního průčelí, dokončeny opravy kamenických prvků, vyspárován sokl, začištěny omítky a aplikován vápenný fasádní nátěr. Podařilo se zrealizovat i drenážní odvodnění kolem kaple.

Znovuvysvěcení kaple

V pátek 26. června 2009 v 16.00 hodin byla kaple sv. Trojice v Horkách u Dubé znovu vysvěcena litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem za přítomnosti starostky Města Dubá pí. Zdeňky Šepsové. Po projevech obou hostí byla kaple po pětileté rekonstrukci znovuvysvěcena. Téměř 100 účastníků si také vyslechlo vystoupení Filipovského chrámového sboru a ochutnalo občerstvení, které zdarma připravili místní chalupáři.
Zdevastovaná kaple byla před několika lety zásluhou našeho občanského sdružení převedena ze soukromého majitele na Město Dubá. Poté si naše sdružení kapli pronajalo a zahájilo společně s městem celkovou rekonstrukci. Finančně na rekonstrukci přispěl střešní a havarijní fond Ministerstva kultury ČR, Liberecký kraj a Město Dubá. Na nová okna a dveře se složili místní chalupáři. Rekonstrukci památky provedl člen občanského sdružení Vojta Král z Oken. Vnitřní výbavu věnovala Římskokatolická farnost Dubá, pod kterou Horky patří.