Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Socha sv. Kateřiny

Socha sv. Kateřiny - podzim 2008 socha na kamenném soklu

Katastr: Mimoň     Obec: Mimoň

Socha stojí pod farou na levé straně cesty vedoucí od kostela směrem k hotelu Beseda.

Popis: Socha představuje stojící postavu světice v nadživotní velikosti oděnou podle tradičního dobového pojetí ve výrazném kontrapostu s vysoce zdviženou rukou, ve které světice původně držela kříž. Pravou rukou si přidržuje plášť, který spadá po pravém boku světice a je mohutně vyvinut v rozevlátých záhybech nad okřídlenou postavou andílka, jenž je situován u její levé nohy. Andílek drží v rukách meč zasunutý v pochvě. Pravou nohou světice zašlapává postavu personifikující pravděpodobně pohanstvo. Kompozici doplňuje část odvážně řešeného kola za pravou nohou. Samotná figura je umístěna na relativně rozměrném a bohatě zdobeném šestibokém podstavci.

Oprava sochy, 2008:
      V nedávné minulosti došlo u sochy k vandalskému útoku, při němž byly samotná socha a zčásti i rozměrný podstavec poškozeny. Vyjma drobnějších poškození na soklu a drapérii figury byly při útoku velice vážně poškozeny klíčové komponenty jak samotné sochy světice tak i andílka. U sochy sv. Kateřiny byla ulomena podstatná část hlavy, část levé ruky a u andílka celá pravá paže a část křídla. Ulomené fragmenty se zachovaly pouze ve velice destruovaném stavu bez možnosti jejich aplikace na původní místo. Kolo v pozadí kompozice bylo dochováno pouze v torzu jako samotný náboj s jedinou loukotí. Nefunkční cementové plomby se již od kamenného jádra samovolně uvolňovaly. Na exponovaných místech, především ve spodních partiích, byla původní kamenná hmota pokryta hrubými šedočernými krustami, mechy a lišejníky. Docházelo k samovolnému uvolňování krust, tmelů a spár. Dílo nejevilo známky poškození krystalizačními cykly vodorozpustných solí. V podstavci i soše byly patrné silně rozevřené praskliny (v návaznosti bloků kamene a na vrcholové části sochy). Povrch nesl známky četného drobného poškození - jamky, ztrátu ostré profilace, chybějící a odlomené detaily, vymývaní hmoty, vlasové praskliny. Za hlavou světice byl otvor po ukotvení svatozáře. Především v dešťových stínech byly dochovány fragmenty polychromie, které tvořily krakely a nesoudržné vrstvy. Nápis v kartuši podstavce byl ještě čitelný.
      Práce byly zahájeny odstraněním nevhodných a nefunkčních cementových tmelů, volných nečistot a biologického napadení s využitím roztoku amoniaku a peroxidu vodíku ve vodě. Celé dílo bylo opláchnuto vodou. Černé rušivé silikátové krusty, nerozpustné usazeniny a fragmenty polychromie přeměněné na sádrovcové krusty, především na spodních partiích díla, byly ztenčeny pomocí zábalů s kyselou pastou a dočištěny tlakovou párou. Po vyschnutí byl na povrch sochy aplikován nástřik biocidního prostředku v lihu a provedeno celkové zpevnění povrchu. Drobné praskliny a mikrotrhliny byly injektovány akrylátovou pryskyřicí. Z přední strany byla vyjmuta část odděleného plintu sochy a odhalen mohutý spojovací čep s podstavcem s nánosem koroze. Čep byl očištěn a natřen antikorozní barvou. Zkorodovaná kramle podporující spojení hlavy pohanského krále s jádrem sochy byla vyjmuta a nahrazena kramlí z nerezového materiálu. Během technologické pauzy byly modelovány doplňky hlavy a levé ruky světice a končetiny andílka v sochařské hlíně podle dostupné fotodokumentace, zachycující původní stav. Doplněk hlavy byl modelován ve dvou verzích. Doplňky byly zaformovány a zhotoveny kopie z umělého pískovce stejné barvy a struktury, které byly spojeny s jádrem sochy polyesterovým lepidlem s podporou čepů z nerezové oceli. Doplňky byly dodatečně skulpturálně upraveny. Doplnění destruovaných částí kola bylo zhotoveno z přírodního mšenského pískovce ze tří kusů. Propojení s originálem je zajištěno čtyřmi čepy. Povrch doplňku byl lehce přepískován pro dosažení bližší struktury originálního kamene. Tmelení a drobné rekonstrukce tvarů byly provedeny minerálním tmelem modifikovaným akrylátovou disperzí. Doplňující hmota byla vybrána podle předešlých zkoušek tmelů, zaměřených na strukturu a barevnost. Spárování bylo obnoveno obdobným materiálem s vápenným pojivem. Barevná retuš byla provedena lokálně železitými pigmenty v lihu s pojivem Paraloid B 72 a akrylátovou disperzí. Nakonec byl na sochu aplikován postřik hydrofobizací se zpevňujícím účinkem. Veškeré zbylé fragmenty polychromie byly respektovány a konzervovány. Do levé ruky světice byl vsazen kříž ze zlacené nerezové oceli. Další zlacení a svatozář nebyly obnoveny. Písmo v kartuši na podstavci bylo vytaženo hnědočernou barvou. Snížení obsahu vodorozpustných solí nebylo provedeno s ohledem na to, že kámen nevykazuje poškození spojená s krystalizací solí. Zlepšení vodního režimu podstavce a omezení pronikání roztoků solí do hmoty kamene bylo dosaženo odkopáním zeminy při obvodu soklu podstavce na základový schod.
      Sochu restauroval člen občanského sdružení Jan Fedorčák z České Lípy, finanční prostředky pomohlo majiteli památky - Římskokatolické farnosti Mimoň - získat naše občanské sdružení z dotace ministerstva kultury, která byla rozdělována prostřednictvím pověřených městských úřadů (MěÚ Česká Lípa).

Stav památky před opravou, 2008 Poškozená socha před opravou Socha po dokončení opravy

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/