Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kamenné sloupy v Dolním Šenově

Kamenné sloupy v Dolním Šenově - prosinec 2007 kamenný sloup s reliéfy a kříž s kamenným soklem

Katastr: Kamenický Šenov     Obec: Kamenický Šenov

Památka stojí asi 150 m vlevo od silnice, vedoucí kolem sídliště v Dolním Šenově do České Kamenice, u nepoužívané polní cesty, odbočující ze silnice před posledním domem Kamenického Šenova.

Popis: Na pískovcovém fundamentu stojí vedle sebe dva dvoustupňové kamenné sloupy.
Starší z nich je bohatě zdobený reliéfy svatých s atributy. Jeho dolní část je širší a vyšší než horní. Na dolním soklu je z jedné strany rytý německý nápis, na dalších stranách jsou reliéfy Piety a dalších dvou postav. Horní sokl zdobí reliéfy sv. Jiří, sv. Barbory, Ukřižování a další neurčené postavy. Mezi horním a dolním soklem je římsovitá hlavice, další menší hlavice je i na horním soklu a završuje celou památku.
Druhý, novější sloup tvoří také dva sokly se střední hlavicí, horní hlavice s křížem chybí.

Historie:
       Ještě v roce 1959 byla památka v původním stavu.

Oprava památky, červenec-říjen 2005:
      Před opravou byl povrch soklů vážně poškozen, narušeny byly i reliéfy a prostřední hlavice měla otlučené římsy. Horní hlavice byla z umělého kamene - zřejmě se jednalo o kopii původní hlavice, která byla doplněna v 1. polovině 20. století.
      Horní hlavice a sokl byly jeřábem sejmuty a odvezeny k opravě. Poškozená místa byla opravena umělým pískovcem, opravena byla i prostřední římsa. Horní hlavice byla nově vytesána z pískovce podle původní z umělého kamene. Poté byly všechny opravené části sloupu pomocí jeřábu opět sesazeny a celý povrch památky byl zpatinován do stejné barvy.
      Jeřábem byly vyzvednuty a osazeny také dva povalené sokly a hlavice novějšího sloupu, stojícího vedle výše uvedeného. U této památky chybí původní hlavice a kříž, povrch je částečně poškozen.
      Oba sloupy byly nájemcem pozemku oploceny a odděleny tak od okolní pastviny.
      Odborné kamenické práce provedl MgA. Václav Frömmel z Kamenického Šenova, finanční prostředky poskytl Městský úřad v Kamenickém Šenově.

Stav památky v roce 1935 Stav památky před opravou, 10.5.2003 Stav památky před opravou, 10.5.2003 Snímání soklu s reliéfy, 20.7.2005 Osazení opraveného soklu, 25.9.2005 Sestavení novějšího sloupu, 25.9.2005 Kamenné sloupy po sestavení, 5.11.2005 Kamenné sloupy po sestavení, 5.11.2005 Kamenné sloupy po sestavení, 5.11.2005 Kamenné sloupy po opravě - 5.11.2005

Oprava památky, prosinec 2007:
      V závěrečné etapě oprav v roce 2007 zbývalo u mladšího soklu osadit nový litinový kříž a opravit poškozená místa pískovce.
      Kámen byl při opravě chemicky očištěn od mechů, řas a povrchově zpevněn organokřemičitým konsolidantem. Dále byla provedena barevná úprava umělého kamene a jeho konzervace difúzním roztokem Porosil od firmy Aqva a nakonec byl do pískovcové hlavice osazen a zalit olovem nový litinový kříž s korpusem Kristem a kovanou vzpěrou.
      Opravu provedl Václav Frömmel z Kamenického Šenova, finanční prostředky poskytla Nadace PRECIOSA.

Mladší kamenný sloup po dokončení opravy, prosinec 2007

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/