Kaple sv. Josefa v Zákupech

 

Historie a popis kaple

Kaple sv. Josefa se nachází na úpatí Kamenického vrchu, který je nejvyšším bodem (466 m n.m.) zákupského katastrálního území. Byla zřízena roku 1698 Annou Františkou, velkovévodkyní toskánskou, manželkou Gastona III., velkovévody toskánského. Nábožná a energická kněžna zde zřídila i sídlo pro poustevníka, které bylo podle opatření císaře Josefa II. zrušeno až r. 1782. Kaple byla vybavena obrazem Svaté rodiny na útěku do Egypta a nad vstupními dveřmi zavěšeným votivním obrazem na dřevě, znázorňujícím Zbyňka Berku s chotí a dětmi. Tento obraz byl do kaple přenesen z kostela sv. Fabiána a Šebestiána v Zákupech. Dnes je umístěn ve sbírkách Vlastivědného muzea v České Lípě, kde prošel roku 1969 restaurací. Kaple byla oficiálně zrušena roku 1834. V té době byla provedena zděná přístavba k apsidě kaple tak, že vytváří s kaplí tvar kříže. K areálu kaple patří i další dva objekty, část pozemku a bývalá zahrada. Vybavení kaple jako mešní poháry, svícny, sochy a lustry, které jsou viditelné na dobových pohlednicích z období první republiky, byly odvezeny z kaple v 50. letech neznámo kam. Ještě dnes existují očití svědci odvozu tohoto vybavení. Lze proto soudit, že tato akce měla souvislost s proticírkevními akcemi tehdejší doby. Severně od kaple se nacházela křížová cesta s kapličkou Božího těla, vybudovanou roku 1896. Bohužel se o ní nezachovala žídná fotodokumentace a všechna tzv. "boží muka" s kapličkou byla od roku 1946 do současnosti zcela zničena. Nad kamenným vstupním portálem se doposud ve zdivu kaple zachovalo na kartuši latinské "vročení" (nápis). V 50. letech 20. století dochází k postupnému chátrání kaple i přizděných objektů, je zcela zničena celodřevěná jednopatrová restaurace, známá ve 20. letech jako "Zákupský dům střelců". Tento objekt včetně dnes již neexistující kamenné rozhledny, která byla na vrcholku Kamenického vrchu, byl oblíbeným výletním místem občanů i návštěvníků Zákup. Stavebně právní dokumentace zmíněných objektů není archivována. Na základě hospodářské smlouvy mezi ONV v České Lípě a Mysliveckým sdružením v Zákupech byla kaple se zbývajícími objekty dána do trvalého užívání tomuto sdružení s platností od 1.5.1970. Sdružení vynaložilo nemalé peněžní prostředky na různé stavební úpravy a údržbu. Po dobu užívání objektu myslivci byl objekt devětkrát vykraden a poničen. K největším škodám došlo v letech 1992 až 95, viníci však přes snahu PČR nebyli nikdy dopadeni. Dohodou o zrušení práva užívání ze dne 13.5.1998 přešel celý objekt (č.p.318, kaple) opět do vlastnictví českého státu pod správou MěÚ Česká Lípa. Byl nabídnut k prodeji soukromému zájemci, 25.6.2002 byla sepsána prodejní a kupní smlouva, která do 12.12.2002 nenabyla účinnosti bez schválení ministerstvem financí. Proto nemohl kupující začít s opravami objektu, které si určitě tato památka zaslouží, a kaple tedy i nadále chátrala.

Oprava kaple

Na popud našeho občanského sdružení bylo dohodnuto s majitelem kaple, úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, že provedeme opravu střechy této kaple. Na střeše byla řada děr v krytině, kterými zatékalo do objektu a docházelo k poškozování klenby. Opravu provedl člen našeho spolku Kamil Ešner v květnu 2004.