Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel Všech Svatých ve Stvolínkách

kostel Všech Svatých ve Stvolínkách

Historie:
      Kostel prvně doložen r. 1358, okolo r. 1400 přestavěn dřevěný kostel na gotický kamenný kostel. Snad od r. 1554 je farnost luteránská a po rekatolizaci v letech 1624-27 spadal kostel pod Kravaře a teprve za biskupa Vratislava z Mitrovic zde byla zřízena samostatná fara. Roku 1811 byl přestavěn empírově. Kostel je jednolodní, obdélný se segmentově ukončeným presbytářem a s pravoúhlou kaplí a hranolovou kaplí po severní straně. Presbytář je sklenut valeně s lunetami, nad sakristií je drobná oratoř, v lodi strop s fabionem a po stranách empory. Prostor pod nimi otevřený do hlavní lodi stlačený oblouky na pilířích, sklenut plackami a pásy. Nástěnná ornamentální a figurová výzdoba pochází z roku 1883, kdy byl kostel opravován a kdy nejvyšší dřevěná část věže byla nahrazena kamennou. Zařízení je pseudorenesanční. Roku 1894 byl obnoven oltář, dva boční oltáře a celý kostel byl znovu vymalován malířem Hermanem Perthenem z Tisé. Na hlavním oltáři je obraz Všech svatých křtitelnice je z r. 1842, kazatelna z r. 1880. Postranní dva oltáře byly při opravě v r. 1883-84 osazeny novými obrazy od malíře Eberharda Eyserta z Litoměřic - oltář Ježíška a sv. Jana Nepomuckého. V později přistavěné kostelní kapli oltář sv. Anny. Lavice jsou z 2. poloviny 17. století. Zvony zde původně byly 4 - latinský z r. 1739 a 1726 a německý z r. 1693 a 1765. První varhany (regál s mosaznými píšťalami) se v kostele nacházely již v 17. století. Pozitiv byl pořízen mezi lety 1680-1683 českokamenickou varhanářskou dílnou. Nové varhany byly vystavěny r. 1698 varhanářem Melzerem z Hostíkovic, ty byly opravovány v letech 1700, 1713, 1717, 1719, 1721, 1723, 1733, 1738. Roku 1760 byly varhany přestavěny varhanářem z Králík. V nově přestavěném kostele byl instalovány i nové varhany r. 1812 varhanářem Ruschem z Litoměřic. Píšťaly padly za oběť válečné rekvizici r. 1918 a r. 1930 byly nahrazeny zinkovými. Varhany byly spolu s kostelem vandalsky zničeny.
Na vnější stěně kostela jsou renesanční náhrobníky majitelů Ronova a Stvolínek - náhrobek Anny z Kurzbachu - datovaný r. 1576, náhrobek Anežky z Helfensteinu z r. 1550, náhrobek Jindřicha z Kurzbachu z r. 1590, dětský náhrobek Jáchyma z Malcánu z r. 1591.
Na dveřích se nacházel datovaný zámek z r. 1767 zapsaný jako movitá kulturní památka.


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/