Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kaple sv. Valentina v Novém Šidlově

Kaple sv. Valentina v Novém Šidlově, 7.5.2011.

 

 

Obnova kaple

Stav kaple 5.2.1989.       Empírová čtvercová kaple sv. Valentina v Novém Šidlově údajně pochází z roku 1834. Ještě v 80. letech 20. století byla uvnitř vybavená a ve věžičce byl zvon.

      Naše sdružení se o kapli začalo zajímat v roce 2003, kdy již byla v zoufalém stavu. Břidlicová střešní krytina na mnoha místech chyběla, do krovů zatékalo a mnoho dřevěných prvků bylo proto shnilých. Velmi poškozená byla i zvonička na vrcholu. Vnější fasáda i vnitřní omítky byly opadané, výplně okenních otvorů chyběly a štít na čelní stěně byl prasklý. Celá kaplička byla zarostlá křovinami a volně přístupná.

      Dne 7. února 2005 podalo naše sdružení na Ministerstvo kultury ČR žádost o prohlášení kaple za kulturní památku. V té době již probíhala jednání s majitelem památky, Městem Zákupy, při nichž jsme se pokoušeli zabránit další devastaci kaple a iniciovat její obnovu. Jednání ale bohužel nevedla k žádnému výsledku, protože městský úřad o památku nejevil zájem. Z jednání ale vzešel návrh, ať kapli za symbolickou 1 Kč od města odkoupíme. Protože jiná reálná možnost na záchranu stavby zřejmě nebyla, rozhodli jsme se kapli odkoupit. Dne 13. června 2005 byla s Městem Zákupy podepsána kupní smlouva a kaple sv. Valentina se stala majetkem občanského sdružení Drobné památky severních Čech.

Stav kaple před zahájením opravy. Stav kaple před zahájením opravy. Stav kaple před zahájením opravy.

      Havarijní stav celého objektu a zejména střechy se zvonicí nás donutil ještě před zimou provést první kroky k záchraně kaple. Nejprve byl celý krov se střechou zaměřen a zdokumentován a byl vytvořen soupis dřeva na nové krovy a bednění. V neděli 6. listopadu 2005 několik členů občanského sdružení sejmulo zbytky břidlicové střechy a rozebralo celý krov s věžičkou, který hrozil zřícením a proražením klenby. Stavba pak byla na zimu provizorně zakryta nepromokavou plachtou proti zatékání do prostoru klenby. Kaplička byla také uzamčena a znepřístupněna.

Snesení starého krovu. Snesení starého krovu. Provizorní zakrytí kaple.

      V prosinci 2005 se nám podařilo získat na zahájení opravy kaple grant ve výši 50.000,-Kč z programu Nadace VIA "Rozvoj regionálního a komunitního života". Přidělené finanční prostředky byly v roce 2006 využity k následujícím pracím. Za 3000,-Kč zpracoval Mgr. Michal Panáček z České Lípy projektový záměr opravy památky. Kamil Ešner z Nového Boru poté rozebral rozpadlé zdivo korunní římsy a podezdil a vyrovnal podkladové pískovce pro nový krov. Dále byl z vnitřní strany prohozen a zpevněn klenutý strop kaple (vše za 7000,-Kč).
      Nakonec zhotovila stavební firma Tomáše Hlaváčka z Litoměřic nový krov za 46.600,-Kč, z nichž 6.600,-Kč zaplatilo naše občanské sdružení. Dřevo a trámy na opravu krovu věnoval jako sponzorský dar Městský úřad Zákupy, který je také nechal podle připraveného soupisu nařezat a dopravit na místo. Hodnota sponzorského daru města Zákupy byla 30.000,-Kč. Před zimou bylo ještě na náklady sdružení položeno na krov nové bednění a zajištěno lepenkou, aby dovnitř nezatékalo.

Pohled na nový krov střechy. Pohled na nový krov zezadu.

Kaple s novou střechou, 28.12.2008.       Dne 9. února 2007 jsme písemně zaurgovali na Ministerstvu kultury ČR prohlášení kaple za památku chráněnou státem a 3. srpna téhož roku byla kaple zapsána do seznamu kulturních památek pod rejstř. č. 102440.

      V roce 2008 jsme na opravu kaple získali příspěvek z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností ve výši 159.000,-Kč, k němuž občanské sdružení přidalo jako svůj spolupodíl 18.000,-Kč. Za tyto finanční prostředky byla dokončena střecha se zvonicí, byly pořízeny repliky původních oken, opraveny vstupní dveře, zajištěna statika kaple a obnovena vnější omítka. Tyto práce provedl člen sdružení Kamil Ešner z Nového Boru.

      V následujícím roce jsme získali dotaci 70.000,-Kč z Fondu kulturního dědictví Libereckého kraje a 80.000,-Kč z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností. Tyto prostředky nám umožnily provést dozdění obvodové a štítové římsy, oplechování štítu, montáž okapů a dešťových svodů, opravu pískovcového podstavce s křížem na vrcholu štítu, naštukování a nátěr vnější fasády a nátěr dřevěných částí věžičky. Všechny uvedené práce opět provedl Kamil Ešner z Nového Boru.

      V roce 2010 jsme obdrželi z programu Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností 42.000,-Kč, za které byla rekonstrukce kaple dokončena obnovou a nátěrem omítek v interiéru a vyrovnáním a opravou pískovcové dlažby na podlaze.

kaple sv. Valentina v Novém Šidlově po dokončení opravy v roce 2010. Pohled na průčelí opravené kaple, 2010.

Znovuvysvěcení kaple 13.5.2011

      Znovuvysvěcení kaple sv. Valentina v Novém Šidlově předcházela v sobotu 7.5.2011 brigáda, při níž se 11 členů sdružení podělilo o úklid interiéru i nejbližšího okolí kaple. Zároveň s tím jsme po Novém Šidlově roznesli pozvánky na znovuvysvěcení kaple. V týdnu před vysvěcením byl ještě do kaple osazen nový obraz sv. Valentina, který namalovala členka sdružení Markéta Kašparová z Nového Boru.

Úklid kaple. Brigádníci před kaplí. Obraz sv. Valentina.

      Samotné svěcení se konalo v pátek 13.5.2011 v 18 hodin. Za účasti 40 místních i přespolních návštěvníků kapli slavnostně vysvětil děkan Jan Nepomuk Jiřiště z Bělé pod Bezdězem. V průběhu příjemného večerního setkání se účastníci seznámili s historií kaple, vyslechli si krátké hudební vystoupení dcery pí. Hornychové s manželem, kteří zahráli na kytaru a saxofon, a Kristýnka s Verunkou Pröllerovy zahrály na flétny. Slavnost svěcení byla zakončena u dobrého jídla a pití.

Slavnostní znovuvysvěcení kaple 13.5.2011. Slavnostní znovuvysvěcení kaple 13.5.2011. Slavnostní znovuvysvěcení kaple 13.5.2011.

Brigády u kaple

      Poslední brigády proběhly 16.8.2015, 22.5.2016, 27.11.2016 a 21.5.2017. V pátek 16. srpna 2015 byla v okolí kaple posekána tráva, odstraněna sousedem vyhozená okna a očištěno přístupové schodiště. Zároveň byla kaple uvnitř zametena a vyčištěna. I další brigády byly zaměřené zejména na sekání trávy a úklid kaple. V neděli 27. listopadu 2016 byly také vyčištěny okapy a ořezány větve okolních lip.

Okolí kaple před úklidem. Úklid kaple. Vysekané okolí kaple.

 


Copyright (c) 2022    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/