Deutsche Version Spolek Drobné památky severních Čech

Kostel sv. Jana Křtitele v Brenné

Obnova kostela

 

Popis kostela

Kostel sv. Jana Křtitele v Brenné, zapsaná kulturní památka r.č. 5-2856 je jednou z nejvýznamnějších památek celého regionu. Jedná se o barokní kostel vzniklý znovuvýstavbou nebo velikou přestavbou staršího objektu ve dvacátých letech 18. století podle projektu pražského architekta Václava Špačka. Donátorem stavby byla Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská. Stavba je integrální součástí obrovského komplexu staveb kolem zákupského zámku budovaného jako rozsáhlá barokní sídelní rezidence. Urbanistické, kompoziční a krajinotvorné vazby kostela v rámci tohoto celku jsou jeho nesmírnými hodnotami. Podle posledních zjištění ing. Petra Macka je kostel jednou z přelomových staveb teprve dnes doceněného významného barokního stavitele a architekta Václava Špačka a v severních Čechách představuje jednu z nejvýznamnějších staveb vrcholného dynamického baroka.
Kostel je jednolodní stavba dynamicky koncipovaného obdélného půdorysu s rizality po stranách lodi, s obdélným presbytářem a věží v jeho východní ose. Východní strana je upravena jako průčelí v němž věž vytváří rizalit ukončený volutovým štítem. Fasády jsou členěny lizénovými rámci, okna jsou obdélná. V lodi je falešná bedněná klenba ve tvaru dvakrát odstupněného mohutného fabionu. Po stranách jsou empory, na západní straně kruchta. Střecha kostela je mansardová, krytá vláknocementovými šablonami.

Stav kostela v roce 2004

Kostel byl v havarijním stavu, téměř úplně chybí mobiliář, zachována je však monumentální architektura oltáře. Krytina byla na mnoha místech poškozená, nebo úplně chyběla včetně podkladního bednění, takže do kostela velmi intenzivně zatékalo. V důsledku toho je několik uzlových bodů krovu napadeno aktivní hnilobou a dřevokaznými houbami a hrozí bezprostřední nebezpečí statických poruch. Na rozhraní západní empory a středního pole lodi již dokonce došlo k uhnití zhlaví stropních trámů a tato část stropu se zřítila do interiéru kostela. Bez neodkladného zásahu hrozila totální destrukce stropu a krovu.

Návrh obnovy

V první fázi bylo nutné věnovat veškeré finanční prostředky na statické podchycení stropu a krovu a komplexní provizorní zakrytí střechy. Následně je teprve možno provést rozsáhlé tesařské a zednické práce na záchraně střechy, stropu a korun zdiva kostela, jako první etapy záchrany a opravy celého kostela. Jeho umělecko architektonická, stavebně historická, urbanistická a krajinotvorná hodnota to plně vyžaduje. Tak aby nezanikla jedna z nejhodnotnějších sakrálních staveb severočeského regionu je třeba věnovat soustředěné společné prostředky vlastníka, státu a samosprávy po několik následujících let.

Práce provedené v roce 2004

V roce 2004 se nám na obnovu kostela podařilo získat 200.000 Kč ze střešního fondu programu MK ČR a další částkou ve výši 390.000 Kč přispěl na opravu Liberecký kraj.

V západní části půdy byla postavena nosná konstrukce z ocelových I profilů, trámů a fošen na níž byla zavěšena část stropu hrozící zřícením. Z horní úrovně mansardové střechy byla sejmuta dožilá eternitová krytina a střecha byla provizorně zakryta vlnitým plechem. Eternitovými šablonami, které se daly ještě využít, byla vyspravena spodní část střechy. Do kostela tak již nezatéká. Nově zpevněno také bylo provizorní zastřešení věže a bylo taktéž pokryto vlnitým plechem.

Celkový pohled od východu na počátku roku 2004 Pohled na zřícenou část stropu, stav na počátku roku 2004 Celkový pohled od jihu na konci roku 2004 Pohled do prostoru krovu na konstrukci vynášející část stropu hrozící zřícením, stav na konci roku 2004.

Rok 2005

V tomto roce měla být zahájena celková rekonstrukce kostela, jejíž náklady byly odhadnuty nejméně na 16,5 milionu korun. Obnovu kostela se podařilo zařadit do Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR a v roce 2005 na ni byla získána dotace 1 mil. Kč. Tato dotace však bohužel nemohla být využita, protože potřebné opravy nebyly včas zahájeny. Není proto vůbec jisté, zdali se na opravu této vzácné památky podaří získat prostředky z Programu záchrany architektonického dědictví i v roce 2006.

Rok 2006

Protože stav stropních a krovových konstrukcí se od posledních zabezpečovacích prací v roce 2004 opět zhoršil, bylo nutné veškeré prostředky věnovat na jejich statické zabezpečení. V prostoru lodi byly postaveny dvě lešenové věže, které podepřely konstrukci falešné dřevěné klenby a pomocí nichž byla do krovu vložena pomocná trámová konstrukce vynášející nejpoškozenější místa krovu. Plné vazby krovu byly zároveň staženy ocelovými lany s rektifikačními spojkami. Kompletně byla obnovena provizorní střecha věže, protože původní byla zničena větrnou bouří a byla zabedněna velká okna ve zvonovém patře.

Obnovené provizorní zakrytí věže. Lešenové věže v lodi kostela podpírající strop a krov. Detail zachycení plných vazeb krovu pomocí ocelových lan.

Rok 2007

Po statickém zajištění stropní a krovové konstrukce v roce 2006 bylo rozhodnuto, že vlastní oprava těchto konstrukcí bude zahájena směrem od západu v partii nad zděnou kruchtou. Přestože se předpokládal značný rozsah poškození nosných prvků, ukázal se být ještě větším. Dostatečná výše finančních prostředků a zkušenost provádějící firmy však přesto dovolily provést práce v předpokládaném rozsahu. Stropní konstrukce byla v rozsahu šesti příčných vazeb krovu kompletně podepřena těžkým lešením a bez jejího poškození byly kompletně nebo částečně vyměněny všechny vazné a zároveň stropní trámy. Tesařsky naplátovány byly ležaté sloupky plných vazeb, krokve a námětky. Střecha byla provizorně zakryta velkoformátovými deskami. I přes komplikující faktory byla práce provedena ve špičkové kvalitě.

Podepření stropu. Detail poškození původních prvků a tesařských oprav. Tesařsky opravený krov a strop kostela. Pohled na neporušený podhled stropu.

Rok 2008

Oprava střechy pokračovala stejnou technologií jako v roce 2007 na východním úseku střechy po bocích věže a před ní. Dostatečná výše finančních prostředků a zkušenost provádějící firmy dovolily provést práce v předpokládaném rozsahu. Stropní konstrukce byla v rozsahu deseti příčných vazeb krovu kompletně podepřena těžkým lešením a bez jejího poškození byly kompletně nebo částečně vyměněny všechny vazné a zároveň stropní trámy. Tesařsky naplátovány byly ležaté sloupky plných vazeb, krokve a námětky. Střecha byla nad západním i východním úsekem ve spodní části překryta prkenným bedněním a těžkou asfaltovou lepenkou jako podklad pod definitivní krytinu. Práce byla provedena ve velmi dobré kvalitě. Celkově bylo vynaloženo 2 050 000,-Kč, z nichž 1 600 000,-Kč činila dotace PZAD a 450 000,-Kč poskytl Liberecký kraj. V roce 2009 bude postaveno lešení ve střední části stropu tak, aby mohla být v předstihu připravena projektová dokumentace, podle níž bude posléze postupováno.

Celkový pohled. Oprava střechy. Oprava střechy. Oprava střechy. Vnitřní lešení.

Rok 2009

V roce 2009 byla dokončena kompletní oprava krovu střechy a konstrukce falešné dřevěné stropní klenby v celkové výši 1,2 mil. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotací Ministerstva kultury ČR (1 mil.) a Libereckého kraje (200 tis.). Opravy kostela prováděla firma Hlaváček z Litoměřic.

Kostel po dokončení opravy krovu stropu v roce 2009.

Rok 2010

V roce 2010 proběhla pokládka nové krytiny asi na dvou třetinách střechy včetně všech souvisejících klempířských prvků a dalších detailů v celkové výši 715 tisíc Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR. Opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Rok 2011

V roce 2011 si naše sdružení kostel v Brenné pronajalo, protože farnost už jinak nechtěla pokračovat v jeho obnově.
Během roku byla dokončena pokládka nové krytiny na zbývajících částech střechy, včetně všech souvisejících klempířských prvků a dalších detailů, a byly opraveny omítky bočních volutových štítů u věže východního průčelí v celkové výši 1,2 mil. Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR, opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Kostel po dokončení pokládky nové krytiny v roce 2011. Střecha kostela po dokončení pokládky nové krytiny v roce 2011.

Rok 2012

V roce 2012 byla zahájena rekonstrukce tesařského vázaného krovu cibulové báně věže podle projektu ing. M. Volejníka. Podařilo se zrealizovat tesařskou konstrukci spodní báně po otevřenou lucernu v celkové výši 1 012 tisíc Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR, opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Stavba krovu cibulové báně věže v roce 2012.

Rok 2013

V roce 2013 byla dokončena tesařská konstrukce střechy věže a její horní část a část spodní úrovně byla pokryta plechovou krytinou. Provedeny byly práce v celkové výši 1 012 tisíc Kč. Finanční prostředky byly získány z dotace Ministerstva kultury ČR, opravu provedla firma Hlaváček z Litoměřic.

Dokončená horní část střechy věže v roce 2013. Báň střechy věže připravená pro oplechování v roce 2013.

Rok 2014

V roce 2014 byl opraven krov a fasáda věže z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR. Opravu provedla firma Tomáše Hlaváčka z Úštěku za částku 667.000 Kč. Náš spolek měl kostel od roku 2011 v dlouhodobém pronájmu a díky opravám, které na kostele byly provedeny, byl kostel zachráněn před postupným zánikem.

Opravená věž v roce 2014.

 

Další rekonstrukce kostela byla zastavena výpovědí plné moci ze strany administrátora farnosti, který své důvody nevysvětlil ani zástupcům spolku, ani zástupcům biskupství.

V únoru 2016 vyšla v Zákupských rozhledech reakce našeho sdružení na články, napadající předchozí opravy kostela v Brenné.


Copyright (c) 2021    webmaster
http://www.drobne-pamatky.cz/