Kaple sv. Huberta, sv. Eustacha a sv. Jiljí u Borečku

 

Stručná historie kaple

Dnešní kaple je zbytkem menšího kostela, který ve své oboře východně od obce Brenná k meditativním účelům nechala v roce 1712 postavit Anna Marie Františka velkovévodkyně Toskánská budující kolem své zákupské residence komponovanou barokní krajinu s množstvím architektonicky velmi kvalitních staveb. Při kapli bylo zřízeno i obydlí poustevníka, který zajišťoval bohoslužebnou činnost. Poté, co Josef II. roku 1782 zrušil vedle řady klášterů i tuto poustevnu s kostelem, stavba upadla do zapomnění a zpustla. V té době byla loď kostela rozebrána okolními obyvateli na stavební materiál a zůstal pouze presbytář. Zbytky původní stavby byly kolem roku 1904 upraveny na menší kapli. Původní vítězný oblouk presbytáře byl uzavřen dřevěnou mříží a průčelí opatřeno malbou. V této podobě se kaple dochovala dodnes. Je výrazným velmi hodnotným příkladem drobné barokní stavby v krajině a součástí rozsáhlého souboru staveb s historickou vazbou na nejvýraznější období rozkvětu zákupské velkovévodské residence na počátku 18. století.

Stavební podoba kaple

Kaple je drobná jednolodní hranolová stavba se čtvercovým půdorysem a valbovou střechou, krytou na vstupním průčelí trojúhelným štítem. Průčelí se otevírá velikým půlkruhově zakončeným obloukem. V bočních fasádách jsou dva segmentově zakončené okenní otvory s kamennými ostěními zdobenými páskou a ušima s kapkami. Fasády zdobí nárožní pilastry vybíhající z jednoduchého soklu a nesoucí profilovanou korunní římsu. Interiér je zaklenut křížovou klenbou nesenou podloženými rohovými pilastry s profilovanými římsovými hlavicemi a přízedním půlkruhovým pasem u čelní stěny. Osvětlují ho okna s rozevírajícími se špaletami v bočních stěnách. Pod nimi jsou konchou zakončené drobné niky. Za oltářním stolem je na čelní stěně přes celou plochu vymalována iluzivní oltářní architektura.

Popis stavu před obnovou

Kaple byla do roku 2013 ve zchátralém, špatném stavebně-technickém stavu po dlouhých letech naprosté neúdržby. Chyběly veškeré výplně otvorů, takže interiér byl volně přístupný, devastovaný občasným rozděláváním ohně. Stěny byly poškozeny rytými a uhlem malovanými nápisy, z velké části v azbuce, protože kaple stojí v bývalém vojenském prostoru, dlouho obsazeném ruskými vojsky. Omítky byly zdegradované, v části exteriéru již opadané. Na několika místech bylo vypadané cihelné zdivo. Značně poškozena byla i iluzivní oltářní malba, která vyžadovala restaurátorský zásah. Z oltářní mensy byly zachovány pouze zbytky. V nedávné době byla základním způsobem opravena pouze střecha, která byla opatřena provizorní krytinou z asfaltových šablon.

Obnova kaple

Vzhledem k hodnotám a významu kaple bylo vhodné kapli opravit do poslední hodnotné podoby po adaptaci kolem roku 1904, doložené historickou fotografií. Na střechu byla položena nová krytina z eternitových šablon a byl doplněn vrcholový kovový kříž. Dozděny byly vypadané kaverny zdiva. Opraveny byly všechny omítky. Zdegradované partie byly odstraněny a doplněny novými jednovrstvými omítkami hlazenými dřevem. Soudržné partie byly očištěny a povrch byl celkově sjednocen přepěnováním. Fasády i interiér byly opatřeny barevným vápenným krycím nátěrem. Proběhlo restaurování nástěnné malby iluzivního oltáře. Dozděna byla oltářní menza. Do oken byly osazeny kovové prosklené výplně. V místě bývalého vítězného oblouku byla osazena dřevěná výplň vyrobená podle historické fotografie. Opravena byla dlažba na podlaze interiéru.

Iniciátorem obnovy kaple byl spolek Drobné památky severních Čech. Všechny práce prováděli odborní řemeslníci s dlouholetou praxí při provádění obdobných realizací. Stavební práce prováděl ing. Vojtěch Král a restaurování iluzivní malby oltáře Mgr. Monika Bělohlávková, DiS.

Finanční náklady obnovy kaple:

Rok 2013
Grant nadace VIA   50 000,- Kč
Vojenské lesy a statky s.p.   47 000,- Kč
 
Rok 2014
Vojenské lesy a statky s.p.   51 000,- Kč
 
Rok 2015
Vojenské lesy a statky s.p.   132 000,- Kč
 
Celkem   280 000,- Kč

 

Znovuvysvěcení kaple

Dne 3. listopadu 2015 na svátek sv. Huberta byla opravená kaple znovu vysvěcena Mons. Janem Baxantem, biskupem litoměřickým.